MAŽOS GALIOS ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS PROJEKTAS

12/11/2020

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal "Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse" projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašą

Kvietimui skirta suma, Eur

6,7263 mln. Eur

Kvietimo data

2020 m. gruodžio 9 d. 8.00 val. - 2021 m. sausio 11 d. 17.00 val.

Galimi Pareiškėjai

Asmenys, plėtojantys mažos galios elektrines:

 • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos;
 • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, išskyrus pramonės įmones;
 • ūkininkai.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:

Mažos galios elektrinė:

 • elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių (saulės) gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia yra mažesnė kaip 500 kW;
 • pavienis elektros energijos iš vėjo energijos gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia ne didesnė 3 MW, jungiamas prie skirstomųjų tinklų.

Maksimalus paramos dydis

Didžiausias projekto išlaidų dydis, skirtas 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti ar įrengti nurodomas kvietime ir apskaičiuojamas kaip 45 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti bei įrengti (Eur/kW), nurodytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - Taryba) paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje pažymoje dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje Tarybos interneto svetainėje prie Tarybos posėdžių medžiagos ( VERT pažyma informacija 6 ir 11 lentelėse).

Investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI= 1 366 Eur/kW be PVM

Maksimalus paramos dydis vėjo elektrinei 614,70 Eur/kW be PVM (743,79 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas ne PVM mokėtojas arba pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti) PVM)

Investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI = 820 Eur/kW be PVM

Maksimalus paramos dydis saulės elektrinei 369,00 Eur/kW be PVM (446,49 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas ne PVM mokėtojas arbapareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti) PVM).

Paraiškų atrankos būdas

 • Vertinama administracinė atitiktis ir sudaroma preliminari eilė paraiškas išdėstant pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio). Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų. Jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų. Jei ir šie sutampa - eilė sudaroma pagal įrengtąją galią (nuo mažiausios iki didžiausios)
 • Vertinama visų paraiškų, praėjusių pirmą vertinimo etapą, techninė atitiktis ir tikslinama eilė.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

Paramos dalis (vertinama, kokios finansinės paramos dalies, palyginti su didžiausiu galimos finansinės paramos dydžiu, skiriamu 1 kW įsigyti ir įrengti prašo Pareiškėjas):

 • 6 balai - kai prašoma iki 15% paramos;
 • 5 balai - kai prašoma iki 31% paramos;
 • 4 balai - kai prašoma iki 47% paramos;
 • 3 balai - kai prašoma iki 63% paramos;
 • 2 balai - kai prašoma iki 79% paramos;
 • 1 balas - kai prašoma iki 90% paramos;
 • 0 balų - kai prašoma daugiau nei 90% paramos.

Projektą įgyvendinantis subjektas:

 • 2 balai - Atsinaujinančių išteklių energijos bendrija;
 • 0 balų - kitiems.

Projekto įgyvendinimo lygis (balai nesumuojami):

 • 2 balai - kai išduotas leidimas plėtoti;
 • 1 balas - kai pasirašytas ketinimų protokolas ir pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas;
 • 0 balų - kai gautas savivaldybės leidimas, kai jis yra privalomas, ir išankstinės sąlygos.

Tinkamos išlaidos

 • po kvietimo paskelbimo įsigyta nauja, nenaudota įranga (elektrinė, įskaitant elektrinės bokštą bei pamatus, kai statoma vėjo energiją naudojanti elektrinė);
 • elektrinės įrengimas (rangos darbai, įskaitant laikančiųjų ir tvirtinimo konstrukcijų įsigijimas, kai įrengiama saulės elektrinė);
 • išlaidos, patirtos atliekant galutinį projekto išlaidų auditą;
 • pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).

Netinkamos išlaidos

 • išlaidos, kurios finansuotos (apmokėtos) ar priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;
 • naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;
 • elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidos (įskaitant transformatorinės įrengimą);
 • išlaidos, kai (PVM) sąskaitos - faktūros, prekių paslaugų - pirkimo pardavimo kvitai už patirtas išlaidas išrašytos ir (ar) apmokėtos ne pareiškėjo, jo įgalioto asmens ar bendrasavininko vardu;
 • išlaidos, kurioms neišrašytos (nepateiktos) (PVM) sąskaitos - faktūros ar prekių paslaugų - pirkimo pardavimo kvitai;
 • pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);
 • išlaidos apmokėtos ne per finansų įstaigą.

Projekto maksimali įgyvendinimo trukmė

 • 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo - vėjo elektrinėms;
 • 18 mėn. nuo sutarties pasirašymo - saulės elektrinėms.

Pateikiami dokumentai po atliktų darbų

 • įrangos, atitinkančios nustatytus reikalavimus, įsigijimą (tapimą elektrinės valdytoju) pagrindžiančių dokumentų kopijas;
 • leidimo gaminti elektros energiją kopiją;
 • atliktų darbų, įsigytų prekių ir paslaugų kiekį pagrindžiančius dokumentus;
 • išlaidas pagrindžiančius dokumentus;
 • įdiegtos įrangos fotonuotraukos;
 • išlaidų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijas;
 • projekto išlaidų audito išvadą (vidutinės apimties projektams).

Kita informacija

APVA sutartis su projekto vykdytojais pasirašys tik gavusi finansavimo lėšas patvirtinus 2021 m. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų administravimo sąmatą.

Pareiškėjas turi gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai jis yra reikalingas pagal galiojančius teisės aktus ir nėra pateiktas kartu su paraiška, ne vėliau kaip per 3 mėnesius, kai statomi saulės energiją elektros energijos gamybai naudojantys įrenginiai ir ne vėliau kaip per 12 mėnesių, kai statomi vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantys įrenginiai, nuo finansinės paramos sutarties pasirašymo dienos.

Šaltinis: apva.lt

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0